Sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų sėklų derliui ir kokybei

Rūta Staugaitienė, Alvyra Šlepetienė, Lina Žičkienė
2013 Žemės ūkio mokslai  
1 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas El. paštas: ruta@alteja.lt 2 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r. El. paštas: alvyra@lzi.lt Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale, Agrocheminių tyrimų laboratorijos vegetacinių bandymų aikštelėje, 2010-2012 m. buvo atlikti du vegetaciniai bandymai. Bandymams įrengti buvo atvežti du skirtingi dirvožemiai. Pirmasis -smėlingas, lengvo priemolio,
more » ... vo priemolio, sekliai karbonatingas, giliau glėjiškas rudžemis (Epicalcari -Endohypogleyic Cambisol), atvežtas iš Radviliškio r., Skėmių bandymo lauko. Antrasis -smėlingas priemolio paprastasis pajaurėjęs išplautžemis (Hapli-Albic Luvisol), atvežtas iš Varėnos r., Perlojos bandymų stoties lauko. Vegetaciniuose induose auginta vasarinių rapsų veislė 'Landmark', tręšta tokiomis sieros normomis: netręšta, S 30 , S 60 , S 90 . Tręšimui naudotos amonio sulfato trąšos. Tyrimų duomenimis, sieros trąšos visais tyrimų metais didino vasarinių rapsų derlių. Didžiausias rapsų derlius karbonatingame rudžemyje gautas rapsus tręšiant S 90 norma -30,81 g/inde ir šiek tiek mažesnis tręšiant S 60 -30,60 g/inde; paprastajame išplautžemyje didžiausias derlius užaugintas tręšiant S 90 -27,91 g/ inde. Sieros trąšos žaliųjų riebalų kiekiui rapsų sėklose esminės įtakos neturėjo. 2010 m. tręšiant vasarinius rapsus S 30 , S 60 , S 90 trąšų normomis paprastajame išplautžemyje gliukozinolatų kiekis vasarinių rapsų sėklose viršijo leistiną LST 1323-2000/1K:2001 normą (20 μmol g -1 ): atitinkamai -0,42, 1,95, 3,20 μmol g -1 I klasės maistiniams rapsams. Gliukozinolatų kiekis karbonatingame rudžemyje augintų vasarinių rapsų sėklose viršijo leistiną normą augalus tręšiant S 90 . Raktažodžiai: dirvožemis, siera, vasariniai rapsai, tręšimas ĮVADAS Rapsai yra vieni pagrindinių ir populiariausių pasaulyje (31 mln. ha) auginamų aliejinių augalų, kurie pramonėje naudojami biodyzelino gamy� bai ir maistui. Daugiausia rapsų auginama Ki� nijoje, Indijoje, Kanadoje. Lietuvoje jų plotai sparčiai didėja: 2006 m. užėmė 150,8 tūkst.
doi:10.6001/zemesukiomokslai.v20i3.2738 fatcat:czxzljntqfddrjs7fmtozrkuea