Strategically-oriented directions of innovative development of industrial enterprises

V. V Prokhorova, E. V Bozhanova
2020 Economic Bulletin of the National Mining University  
УДК 658.012.32 https://doi.org/10.33271/ev/70.132 СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В. В. Прохорова, д. е. н., професор, Українська інженерно-педагогічна академія,Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції -при встановленні сутності поняття «інноваційний розвиток підприємства», систематизації та групування -при класифікації напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства. Результати.
more » ... езультати. Розглянуто сучасні загальноприйняті визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства», виокремлено їх специфічні ознаки та продемонстровано відсутність одностайності щодо розуміння даної категорії. Інноваційний розвиток промислового підприємства представлено як економічний процес, елементами якого є зростання та занепад. Виокремлено ознаки циклічної природи інноваційного розвитку та надано якісну оцінку складових економічної динаміки. Поглиблено теоретичні основи класифікації напрямів інноваційного розвитку підприємства. На основі аналізу наукових підходів уточнено сутність базових понять, найбільш уніфікованими визнано системний та процесний підходи. Новизна. Запропоновано власне визначення поняття «інноваційний розвиток промислового підприємства», під яким доцільно розуміти цілеспрямовані, закономірні, незворотні зміни в діяльності підприємства в стратегічному періоді, що базуються на впровадженні новостворених або вдосконалених технологій, продуктів або послуг; враховуючи перманентну ефективність реалізації управлінських рішень організаційно-технічного характеру (виробничого, адміністративного, комерційного тощо), що полівекторно підвищує конкурентоспроможність промислового підприємства. Доповнено класифікацію напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства. Практична значущість. Доведено, що для здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності промисловим підприємствам постійно потрібно розробляти та впроваджувати стратегію інноваційного розвитку. Відповідно, ефективна стратегія інноваційного розвитку може стати дієвим інструментом в сучасній конкурентній боротьбі. Стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства повинні впроваджуватись не тільки на рівні підприємства, але й на рівні держави, забезпечуючи сприятливі інвестиційні умови, удосконалення інноваційної, економічної та податкової політики, а також правового середовища в країні. Ключові слова: інноваційний розвиток підприємства, формування, класифікація, напрям інноваційного розвитку підприємства, стратегія інноваційного розвитку підприємства. Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання вітчизняних промислових підприємств характеризуються економічною кризою, політичною нестабільністю, з різким зростання рівня невизначеності зовнішнього середовища, загостренням конкуренції. Тому діяльність підприємств задля стабільного економічного розвитку повинна бути в біль-шій мірі спрямована на інноваційний розвиток. Все це вимагає пошуку та застосування ефективних інструментів управління підприємством. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом питання про інноваційний розвиток підприємства привертає увагу багатьох дослідників. Дослідженню сутності
doi:10.33271/ev/70.132 fatcat:devcakzglnckxhkj5xgyahvg7i