Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu

Joanna Zaucha
2016 Linguistica Copernicana  
Celem artykułu jest próba wstępnego uporządkowania szerokiego pola czasowników związanych z pojęciem fałszu. Za pomocą kryteriów składniowych i semantycznych wskażę, a także pokrótce scharakteryzuję główne klasy czasownikowych predykatów zawierających w swej treści pojęcie fałszu. Bogactwo leksyki i właściwe jej zróżnicowanie układów treściowych odbija różnorodność, z jaką fałsz przejawia się w ludzkim działaniu. Analizą samego fałszu (ściślej predykatów: jest fałszem/fałszywy) zajął się A.
more » ... y) zajął się A. Bogusławski (2007a) w artykule pt. "Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji". Uczony stawia tezę o wtórności pojęć fałszu i prawdy względem pojęcia wiedzy (2007a: 5). Dowodzi, że wyrażenie jest prawdą/ jest prawdziwy sprowadza się do zanegowania określenia jest fałszem/fałszywy. Jako układ logicznie ekwiwalentny wobec predykatu jest fałszem A. Bogusławski (2007a: 6) podaje następującą formułę: "(Fs): coś i takiego, że ktoś k mówi i, które jest takie, że (a) p, (b) ktoś k mówiąc i, mówi, że ~p." http://dx.
doi:10.12775/lincop.2015.004 fatcat:2mdslxpdzngezj5liu2ojvmxoe