A coding metasurface antenna array with low radar cross section

Biao Hao, Bin-Feng Yang, Jun Gao, Xiang-Yu Cao, Huan-Huan Yang, Tong Li
2020 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.69.20200978 fatcat:mwtze332kzhozpf337xaadjy3u