Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej

Leonarda Mariak
2020 Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jakim człowiekiem prywatnie był Sienkiewicz oraz jakie relacje łączyły go z członkami najbliższej rodziny. Podstawą analizy są wybrane cechy językowe (zwłaszcza formy adresatywne i leksyka nacechowana) oraz treść listów prywatnych H. Sienkiewicza. Ekscerpcja materiału objęła korpus ponad 600 listów pisanych w ciągu prawie 40 lat do sześciorga członków najbliższej rodziny. Ze względu na adresatów korespondencji i poruszaną w niej problematykę
more » ... cej miejsca poświecono relacjom małżeńskim i rodzicielskim. W toku badań ujawniono wiele istotnych, ciekawych szczegółów z wciąż jeszcze słabo poznanego życia prywatnego, uczuciowego Sienkiewicza.
doi:10.31743/zn.2018.61.1.547-560 fatcat:suq7mml52ndwhb7mdwbedv2aoa