Araştırma Yazısı SELÇUK TIP DERGİSİ Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 68-70

Yazışma Adresi, Berrak Güven, Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Anabilim Dalı, Zonguldak
unpublished
Bu çalışmada preeklampside serum ve plasental doku prolidaz enzim aktiviteleri incelendi. Preeklampsili 24 ve sağlıklı gebe olan 25 kadından serum ve plasental doku örnekleri toplandı. Prolidaz enzim aktivitesi fotometrik metot kullanılarak tespit edildi. Anne yaşı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, gebelik haftası ve fetal doğum ağırlığı gibi veriler değerlendirildi. Preeklamptik gebelerde kontrollere göre serum prolidaz aktiviteleri anlamlı olarak düşük ve plasenta prolidaz aktiviteleri ise
more » ... az aktiviteleri ise anlamlı olarak yüksek bulundu. Plasenta prolidaz düzeyleri ve gebelik haftası, fetus doğum ağırlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon arasında izlendi. Sonuç olarak, preeklamptik plasentada kollajen turnover oranını artmış olduğu sonucuna varıldı. Ancak preeklampside prolidazın gebelik haftası ve fetüs gelişimini nasıl etkilediğini gösteren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Prolidaz, preeklampsi, plasenta The present study investigated serum and placental tissue prolidase enzyme activities in the preeclampsia. Serum and placental tissue samples from 24 women with preeclampsia and 25 women with healthy pregnancy were collected. Prolidase enzyme activity was determined using a photometric method. Data such as maternal age, systolic and diastolic blood pressure, gestational age and fetal birth weight were assesed. Serum prolidase activities were found significantly lower and placenta prolidase activities were significantly higher in preeclamptic pregnancy than those in controls. Statistically significant correlations were found between placenta prolidase levels and gestational age, fetal birth weight. In conclusion, we conclude that collagen turnover rate is increased in preeclamptic placenta. However, further studies are needed how prolidase affect gestational age and fetal birth weight in preeclampsia.
fatcat:vdvp73bdffdp7egew2spbq35z4