KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN MOL GEBELİK OLGULARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM

Atilla Karateke, Raziye Keskin Kurt, Mehmet Dede, Ayhan Gül, Çetin Kılıç, Defne Özkaya
2014 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde molar gebelik tanısıyla tedavi edilen hastaların verileri kullanılarak gestasyonel trofoblastik hastalıkların insidansını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Ocak 2009 ve Ocak 2014 yılları arasında kliniğimizde molar gebelik tanısı almış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, gravida, parite ve abortus bilgileri kaydedildi. Olguların hikayesi, ultrasonografi bulguları, β HCG ile birlikte laboratuar değerleri, histopatoloji
more » ... i, histopatoloji sonuçları, tedavi yöntemleri ve takipte β HCG değerleri kayıt edildi. Bulgular: Kliniğimizdeki molar gebelik insidansı 1000 doğumda 5 olarak bulundu. Hastaların ortalama yaşı 28.72 ±7,5 olup ortalama gestasyonel yaş 10±2,4 haftaydı. β HCG değerleri 240 ile 145100 arasında değişmekteydi. Hastaların 20'sinde (%33.3) ultrason bulgusu molar gebelik ile uyumlu izlenmişti. Patoloji sonuçları 45 (%75) hastada parsiyel mol, 12 (%20) hastada komplet mol ve 3 (%5) hastada koryokarsinom gelmiştir. Olgularda hastalık ve komplikasyonlarına ait ölüm olgusuna rastlanmamıştır.
doi:10.17944/mkutfd.18119 fatcat:qwimvqtrtzezjf5anypnbpcgqe