Biometrics on mobile phone [chapter]

Shuo Wang, Jing Liu
2011 Recent Application in Biometrics  
doi:10.5772/17151 fatcat:lyo3l55xujctplyrdv6w6uzd7y