Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła

Wiesław Przygoda
2018 Teologia Praktyczna  
Działalność charytatywna jest z natury działalnością społeczną. Kościół rozwija posługę miłości w rodzinie, różnorodnych grupach społecznych, parafii, społeczności lokalnej, a także w państwie oraz międzynarodowej społeczności globalnej. W posłu dze charytatywnej Kościół stara się kierować zasadami życia społecznego, wypraco wanymi na gruncie katolickiej nauki społecznej. Zasady te wynikają ze społecznej natury człowieka, zakotwiczone są w istocie życia społecznego i funkcjonują w orga
more » ... ują w orga nizacyjnej sferze tego życia1. Zasady społeczne wynikają z nakazu rozumu praktycz nego tworzenia wspólnych wartości jako środków służących rozwojowi osoby ludz kiej. Zasady społeczne nie są twierdzeniami ogólnymi, dotyczącymi normalnego funk cjonowania społeczeństwa, lecz są zasadami bytu i działania społecznego oraz nor mami naturalno-prawnymi. W. Piwowarski wymienia trzy podstawowe zasady życia społecznego: dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności2. Do tej triady należy dodać, występujące w społecznym nauczaniu Kościoła jako komplementarne wzglę dem siebie, zasadę sprawiedliwości i miłości społecznej. Powyższe zasady mogą i po winny mieć zastosowanie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu posługi chary tatywnej Kościoła. 4 S. Kowalczyk: Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin 1994 s. 232. 5 Tamże. s. 233-234. 6 J. Kondziela: Filozofia społeczna. Lublin 1972 s. 31. 7 J. Krucina: Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. Wrocław 1972 s. 70. * W. Piwowarski: Dobro wspólne. W: SKNS, dz. cyt., s. 41.
doi:10.14746/tp.2002.3.14 fatcat:mg6k6fptt5hghmnn4pvak2fj7i