Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Gerard Pié, Valls, Lluís Vilar, Sais
2014 Butlletí ICHN   unpublished
Resum Presentem els resultats dels estudis realitzats des del 2009 al 2012, amb la finalitat de millorar la informació corològica disponible d'espècies de flora vascular considerades d'interès de conservació al Parc Natural del Montseny. S'han tingut en compte un total de 125 tàxons. D'aquests, 3 corresponen a tàxons nous per la flora del massís (Aconitum vulparia, Botrychium matricariifolium i Polystichum lonchitis), 7 han estat retrobats i 13 corresponen a novetats per algun dels quadrats UTM
more » ... n dels quadrats UTM 10 × 10 prospectats. Tot i les troballes, moltes espècies no han sigut localitzades durant el treball de camp. En alguns casos, atribuïm aquest fet a la reducció de les poblacions o fins i tot a la desaparició, fet que afecta principalment a aquelles espècies vinculades majoritàriament a ambients oberts, que han patit una recessió important durant les darreres dècades. Aquest fenomen ha estat especialment rellevant al massís del turó de l'Home, sobretot a la vall de Santa Fe. Abstract Chorology of vascular flora with conservation interest in the Montseny Natural Park We report the results of studies conducted from 2009 to 2012, carried out with the purpose of improving the available chorological information of conservationally interesting species of vascular flora in the Montseny Natural Park. We sampled 125 taxa, of which 3 constitute new findings in the Montseny area (Aconitum vulparia, Botrychium matricariifolium and Polystichum lonchitis), 7 have been rediscovered, and 13 correspond to new flora in the prospected 10 × 10 UTM squares. Despite the findings, many species have not been located during the fieldwork. In some cases, we attribute this to reduced populations or even its disappearance, which mainly affects those species associated with open areas that have recently suffered a significant reduction of its surface. This phenomenon has been particularly relevant in Turó de l'Home massif, specially in Santa Fe valley. Introducció Entre els anys 2009-2012 hem realitzat diversos treballs al Parc Natural del Montseny amb l'objectiu d'actualitzar la informació corològica de les espècies de flora vascular con-siderades d'interès, ja sigui per la seva raresa o bé per tro-bar-se al límit de la seva distribució vers el sud a les terres catalanes. Més concretament, l'objectiu principal ha estat poder ubicar amb precisió les localitats d'aquells tàxons dels quals se'n tenia poca informació recent, i així poder disposar d'informació útil per protegir-los i gestionar els hàbitats on creixen. Part dels resultats obtinguts en aquests estudis, especi-alment cites de nous tàxons o de noves localitats trobades durant el treball de camp, han estat parcialment publicats en altres articles (Pié et al., 2010; Pié & Vilar, 2010, 2011; Pié et al., 2014). En la present publicació, fem una valoració global dels resultats obtinguts, aportant totes les citacions que representen una novetat per la flora del Montseny o per un quadrat UTM 10 × 10, així com aquelles que hem considerat que actualitzen o milloren el coneixement de la distribució del tàxon en qüestió. De la mateixa manera, també incloem la informació bibliogràfica que hem recollit per aquelles espè-cies que no hem arribat a localitzar durant el treball de camp.
fatcat:hwdt5nwsqrgqzbyfkmqntaee2y