Amplification of magnetoresistance and Hall effect of Fe3O4–SiO2–Si structure

Xianjie Wang, Yu Sui, Jinke Tang, Yao Li, Xingquan Zhang, Cong Wang, Zhiguo Liu, Wenhui Su
2009 Journal of Applied Physics  
doi:10.1063/1.3065987 fatcat:abx7v6qcgrbklfuylibjknlwcu