O leksiki v sodobnem srbskem jeziku, o njenih spremembah v smislu ekspresivnosti in norme

Andreja Žele
2011 Slavistična Revija  
O LEKSIKI V SODOBNEM SRBSKEM JEZIKU, O NJENIH SPREMEMBAH V SMISLU EKSPRESIVNOSTI IN NORME Stana Ristić: Ekspresivna leksika u srpskom jeziku: teorijske osnove i normativno-kulturološki aspekti. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2004. 319 str.; Raslojenost leksike srpskoga jezika i leksička norma. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2006. 228 str.; Modifikacija značenja i leksički modifikatori u srpskom jeziku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2009. 242 str. [Стана Ристић:
more » ... сивна лексика у српском језику: теоријске основе и нормативнокултуролошки аспекти (2004), Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма (2006), Модификација значења и лексички модификатори у српском језику (2009).] Če v šestih letih izidejo kar tri monografije iste avtorice o aktualnem stanju leksike, v tem primeru v srbskem jeziku, skoraj ni dvoma, da ima avtorica kaj povedati in da se najde kakšna koristna informacija tudi za drugojezične, ki se tako ali drugače ukvarjamo z leksiko, še zlasti če gre za sorodni slovanski jezik. Rdeča nit treh monografij je stanje današnje leksike v srbskem jeziku, vprašanje jezikoslovne obravnave ekspresivnosti in norme, in v zvezi s tem tudi iskanje čimbolj optimalnih leksikografskih obravnav. Osnovno področje avtoričinega delovanja je namreč leksikografija -na Inštitutu za srbski jezik srbske akademije znanosti in umetnosti deluje kot znanstvena svetnica in redaktorica pri večzvezkovnem akademijskem slovarju srbskega jezika. Vsaj spremna vrednost vseh treh monografij je, da avtorica povzema ugotovitve zlasti sodobnega slovanskega jezikoslovja in predvsem s področja semantike in leksikografije oz. leksikologije; poleg srbskih so upoštevana novejša dela zlasti ruskih in poljskih jezikoslovcev, npr. Ju. D. Apresjana, I. A. Mel'čuka, V. N. Telija, Ju. N. Švedove, E. V. Padučeve in A. Wierzbicke. Gradivno je avtorica črpala zglede iz večzvezkovnika Rečnik SANU in iz Korpusa srbskega jezika (od l. 2001). Glede na to, da je osnovna tema vseh treh monografij Stane Ristić (2004, 2006, 2009) leksikologija, je smotrno, da jih vsaj v tem poročilu skušam povezati v celoto, tako da iz vseh treh izluščim nekaj pomembnejših vsebinskih poudarkov. -Ko je govor o ekspresivnosti se vedno znova ažurira vprašanje razmerja med ekspresivnim in čustvenim in vedno znova se potrjuje (še zlasti v leksikografski praksi) ustreznost že nekaj desetletij znanega dejstva, da je oznaka ekspresivno širša in nadrejena oznaki čustveno (prim. J. Zima, M. Grepl, J. Mistrík). Z vidika leksema pa je ekspresivnost kot inherentna in adherentna lastnost oz. sestavina jezika hkrati potrjena tudi kot jezikovnosistemski pojav in pričakovano je, da sistemska leksemska ekspresija ali besedilna ekspresija zajame vsaj okoli deset odstotkov vse aktivne splošne leksike določenega jezika. Med ekspresivnim izrazom in nevtralnim izrazom se izpostavi še različna stopnja možne sinonimnosti, v smislu, da stopnja ohranjene sopomenskosti ni in ne more biti enaka npr. pri ukrasti -suniti in pri zdravnik/ slikar -mazač (2004: 18, 19). V okviru leksema manjka konkretnih potrditev ekpresivnosti kot sistemskega pojava v smislu podajanja konkretnih slovarskih razlag, ki omogočajo analizo pomenskih sestavin; v besedotvornem postopku, kjer ekspresivna lastnost/sestavina dobi svojo pretvorbeno-izrazno vrednost v modifikacijskem obrazilu ekspresivne tvorjenke, pa manjka besedotvorno ovrednotenje ekspresivnosti po posameznih besedotvornih tipih (2004: 189-196). V teh primerih se potrdi jezikoslovna potrebnost, kompatibilnost in komplementarnost strukturalističnega pristopa, ker vse trditve lahko tudi verodostojno konkretizira. Ob ekspresivnosti kot krovnem nadizrazu je konotativnost povzemalno interpretirana (zlasti po Ju. D. Apresjanu) kot skupek asociacij, ki ob konkretnem pomenu oblikujejo vzporedno logično in čustveno vsebino, vezano na določene družbene okoliščine (2004: 23). Andreja Žele, O leksiki v sodobnem srbskem jeziku 93 Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
doaj:ec28e49a9a744e348a04c7765148e894 fatcat:gbdfi5iw2feyxi4lbcwlfzdie4