PECULIARITIES OF INTERACTION OF PARTICIPANTS OF THE EDUCATION PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES

Viktor Chumak, Berdyansk State Pedagogical University
2020 Tehnologìï rozvitku ìntelektu  
Чумак Віктор Вікторович, доцент, доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету. e-mail: Chumak-VV@yandex.ru; V_Chumak@ukr.net ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація У даній роботі розглянуті теоретичні підходи до вивчення проблеми міжособистісного спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес закладів вищої освіти.
more » ... вищої освіти. Результати теоретичного дослідження доводять, що в умовах традиційного навчання студенти активно спілкуються, обмінюються інформацією, встановлюють емоційні зв'язки. Асинхронний тип комунікації у навчальних мережах і середовищах часто призводить до фрустрації, викликаної почуттям самотності і незадоволеною потребою у спілкуванні. Проблема міжособистісного спілкування викладача зі студентами при впровадженні дистанційних технологій у навчальний процес закладів вищої освіти може бути у певній мірі розв'язана завдяки поєднанню традиційного із елементами дистанційного навчання. Застосування синхронного типу комунікації у навчальних мережах і середовищах буде сприяти вирішенню даної проблеми. Цей тип комунікації дозволяє умови спілкування максимально (наскільки це можливо) приблизити до природних, що дає можливість для командної роботи, надання допомоги один одному тощо. Даний тип комунікації необхідно поєднувати із асинхронним, який має переваги, що дають час і можливість отримати і опрацювати інформацію. Результати емпіричного дослідження дають можливість стверджувати, що більшість студентів денної форми навчання надають перевагу такій моделі, яка по суті поєднує дистанційне і традиційне навчання. утверждать, что большинство студентов дневной формы обучения отдают предпочтение такой модели, которая сочетает дистанционное и традиционное обучение. Ключевые слова: дистанционное обучение, межличностное общение, традиционное обучение, коммуникация, комфортность в дистанционной учебной среде. Summary This paper examines theoretical approaches to the study of the problem of interpersonal communication of the teacher with students in the introduction of distance technologies in the educational process of higher education institutions. The results of the theoretical study prove that in the conditions of traditional training students actively communicate, exchange information, make emotional connections. An asynchronous type of communication in educational networks and environments often leads to frustration caused by feelings of loneliness and unmet need for communication. The problem of interpersonal communication of the teacher with the students in the introduction of distance technologies in the educational process of higher education institutions can be solved to some extent due to the combination of traditional with the elements of distance learning. The use of synchronous type of communication in educational networks and environments will help to solve this problem. This type of communication allows the communication conditions to be as close as possible to the natural environment, which enables teamwork, assistance to one another and more. This type of communication must be combined with asynchronous, which has the advantages of giving time and the ability to obtain and process information. The results of the empirical study make it possible to argue that
doi:10.31108/3.2020.4.1.1 fatcat:nm2eo4s2dvczriqkqhdyffg4zq