Characteristics of compensatory-adaptive mechanisms depending on meningoencephalitis severity

Viktor Matyash, Natalia Raletc, Elena Panasyuk
2013 Ukrainian Neurosurgical Journal  
1 Відділ інтенсивної терапії та детоксикації, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Київ, Україна 2 Інфекційне відділення, Міська клінічна лікарня №4, Київ, Україна Характеристика компенсаторно-адаптаційних механізмів залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту Мета дослідження: вивчення компенсаторно-адаптаційних механізмів за даними кардіоінтервалографії залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту. Матеріали і методи. Досліджували стан
more » ... ативної нервової системи (ВНС) та компенсаторноадаптаційні механізми у хворих при гострому менінгоенцефаліті. Застосовували кардіоінтервалографію за методикою Р.М. Баєвського з використанням апарата ЮТАС (Україна). Результати. Встановлене суттєве напруження компенсаторно-адаптаційних механізмів організму за перебігу менінгоенцефаліту середньої тяжкості та тяжкого, що є об'єктивним критерієм вираженості патологічного процесу. Висновки. Показники кардіоінтервалографії є об'єктивним критерієм вираженості вегетативних розладів і від рівня компенсації до декомпенсації тяжкості патологічного процесу при менінгоенцефаліті. Для визначення тяжкості стану хворого при менінгоенцефаліті доцільно використовувати оцінку вегетативного гомеостазу, шляхів реалізації центрального стимулювання, стану адаптаційних механізмів. Ключові слова: менінгоенцефаліт, вегетативна нервова система. Characteristics of compensatory-adaptive mechanisms depending on meningoencephalitis severity Purpose: to study compensatory-adaptive mechanisms according to cardiointervalography data depending on meningoencephalitis severity. Materials and methods. We studied the state of autonomic nervous system and compensatory-adaptive mechanisms in patients with acute meningoencephalitis. Cardiointervalography according to R.M. Baevsky method using apparatus UTAS (Ukraine) was applied. Results. The essential tension of compensatory-adaptive mechanisms at moderate and severe meningoencephalitis was revealed, which is a valid measure of the pathological process severity. Conclusions. Cardiointervalographic indexes are an objective criterion of autonomic disorders severity from compensation to decompensation and pathological process severity at meningoencephalitis. To determine patient's state severity at meningoencephalitis it's appropriate to estimate vegetative homeostasis, ways of central stimulus implementation, state of adaptation mechanisms.
doi:10.25305/unj.54152 fatcat:pfuel37fnvf23onvskuamvk5hm