رابطۀ بین فرهنگ و انسجام مدرسه با عملکرد مدیران مدارس در پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی با نقش میانجی‌گری تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی

اکبر, مریم, جواد
2019
doi:10.34785/j010.2020.711 fatcat:n2qzu2uoebdsnkdb2vno5qcgyi