Klan Kwieków jako przedstawicielstwo cygańskie a obóz sanacyjny w latach 1926-1935 w świetle sanacyjnych i prorządowych dzienników informacyjnych

Alicja Anna Gontarek
2017 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
Kwieks' Clan as the Representation of Gypsies and the Sanation Camp in the Light of Government and Progovernment News Bulletins (1926-1935)This article discusses the Kwiek family actions as the representation of Gypsies in close connection with political conditions. This clan appeared in public life during the leadership of the Piłsudski's governing block, and its activity was approved and accepted by the regime, which also adopted Gypsy leaders under country's consolidation although the
more » ... were included in Piłsudski's circle not officially. Nevertheless, solidification of representation of Gypsies' demands followed, which, by representing various centers, spread via government and pro-government press. The Roma could raise several issues that were most important to their community, achieving many benefits for the family itself and the Kwiek clan at the same time. Klan Kwieków jako przedstawicielstwo cygańskie a obóz sanacyjny w latach 1926-1935 w świetle sanacyjnych i prorządowych dzienników informacyjnychArtykuł omawia działania rodziny Kwieków jako reprezentacji cygańskiej w ścisłym związku z uwarunkowaniami politycznymi. Klan ten w życiu publicznym pojawił się w okresie rządów obozu piłsudczykowskiego. Jego aktywność została uznana i zaakceptowana przez sanację, która w ramach konsolidacji państwowej przyjęła do siebie także liderów cygańskich, przy czym włączenie Cyganów w platformę piłsudczykowską nie miało charakteru oficjalnego. Niemniej dzięki temu doszło do krystalizacji postulatów przedstawicielstwa cygańskiego, które, reprezentując różne ośrodki, poprzez rządową i prorządową prasę mogło zabierać głos w najważniejszych dla ludności cygańskiej sprawach, osiągając jednocześnie wiele korzyści dla rodziny i klanu Kwieków.
doi:10.11649/sn.1307 fatcat:akfq7s6kofg2biptp7fatw67sq