A PRELIMINARY STUDY: COMPARATIVE PROTEOMIC PROFILING OF BREAST CANCER TISSUE AND METASTATIC AXILLARY LYMPH NODE

Gurler Akpinar, Turgay Simsek, Murat Kasap, Nuh Zafer Canturk
2013 European Journal of Breast Health  
Objective: Breast cancer remains one of the most common malignancies affecting women. In breast cancer, axillary lymph node (ALN) involvement is a useful clinical parameter for decision-making. Although ALN dissection is associated with upper extremity lymphoedema and other morbidities, the presence of ALN metastasis is the most important prognostic factor predicting breast cancer patient survival. The prediction of ALN metastasis by evaluating expression of tumor-related proteins of primary
more » ... teins of primary breast cancer is potentially a promising approach because the primary tumor is readily assessed. Materials and Methods: Proteomic analysis has become an effective tool in breast cancer research. In this preliminary study, we aimed to examine the changes in protein expression patterns between the primary tumor and its axillary lymph node (ALN) metastasis of breast cancer. A robust and highly reliable proteomics approach that is based on two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE) and spot image analysis was used. Results: In the light of our image analysis, we hypothesized that proteomics could predict ALN metastasis by pinpointing the alterations in protein profiles of primary breast cancer and axillary lymph node tissues. Results obtained from analysis of 2DE images revealed the presence of 24 conserved protein spots between primary breast cancer and its axiliary lymph node tissue. Conclusion: These candidate proteins may provide clues to the molecular mechanism of cancer spread into the lymphatic tissue and may allow early detection of this devastating disease. ÖZET Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignitelerden biri olmaya devam etmektedir. Aksiller lenf nodu (ALN) tutulumu meme kanserinde tedavi yöntemlerine karar verme aşamasında kullanışlı bir klinik parametredir. ALN diseksiyonu üst ekstremitelerde lenf ödem ve diğer morbiditelere neden olabilse de ALN'nda metastaz olması meme kanseri hastalarında sağ kalımı öngörmede en önemli prognostik faktördür. Primer meme kanserinin tümör ile ilişkili proteinlerin ekspresyonunun değerlendirilmesi ile ALN'nda metastaz öngörülmesi açısından primer tümör ile ilgili bilgimiz olduğu için potansiyel olarak yararlı bir yaklaşımdır. Yöntem ve Gereçler: Proteomik analiz meme kanseri araştırmalarında kullanılan bir araçtır. Bu ön çalışmada biz primer tümör ve meme kanserinin ALN'na metastazı arasında protein ekspresyon içeriğindeki değişikleri araştırmak istedik. Bu amaçla iyi ve oldukça güvenilir bir proteomik yöntemi olan iki boyutlu poliakrilamid jel elektroforez (2D-PAGE) ve spot görüntüleme analizi kullanıldı. Bulgular: Bizim görüntüleme analizlerimizin ışığı altında proteomikin primer meme kanseri ve ALN dokusunda protein profilini tanımlamak suretiyle ALN metastazının öngörülebileceğini hipotezledik. 2DE analizinden elde edilen sonuçlar, primer meme kanseri ve ALN dokusu arasında 24 protein spotunun varlığını gösterdi. Sonuç: Bu aday proteinler lenfatik dokuya kanser yayılımının arkasındaki gerekçeleri ortaya koyabilir ve bu hayatı tehdit eden hastalığın erken tanısına yardımcı olabilir.
doi:10.5152/tjbh.2013.06 fatcat:3hjjlr4hifbs5govpeegejtl5u