-314-CORONARY THROMBOLYSIS WITH TISSUE-TYPE PLASMINOGEN ACTIVATOR (t-PA) : COMPARISON WITH UROKINASE

Takashi Susawa, Ryuichi Hattori, Keiji Sakaguchi, Mamoru Takahashi, Takeshi Aoyama, Yoshiki Takatsu, Natsnko Yui, Yoshiki Yui, Chuichi Kawai
1986 Japanese Circulation Journal - English Edition  
doi:10.1253/jcj.50.552_1 fatcat:ahijod5oxzgtvfg6ojvl44i5lq