Kültürel Zekâ: Tanımsal, Yapısal ve İlişkisel Bir İnceleme Çalışması

Şenay KARAKUŞ
2020 Journal of Human and Work  
ÖZ Küreselleşme olgusu ile yaygınlaşan, çok kültürlülük, kültürlerarası iletişim, kültürel uyum, kültürel çatışma gibi konular, kültürel zekânın önemini günden güne artırmaktadır. Bu bağlamda, yerli ve yabancı literatürde, kültürel zekâ kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar hızla artmaktadır. Bu çalışmada, kültürel zekâ kavramının yerli ve yabancı literatürde tanımsal, yapısal ve ilişkisel incelemesi yapılarak ilgili alan yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmada, yerli ve yabancı
more » ... e ait olmak üzere, 2003-2020 yılları arasında yayınlanan 152 araştırma incelenmiştir. Araştırmaların, 124'ü yabancı, 28'i yerli literatüre aittir. Çalışmada, yer alan araştırmalar, ilk olarak kültürel zekânın ölçülmesi ve öncülleri olarak değerlendirildikten sonra, kültürel zekânın diğer kavramlarla ilişkisi, doğrudan etki, doğrudan olmayan etki, aracı etki, düzenleyici etki ve nitel araştırmalar olmak üzere beş grupta incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, kültürel zekâ ile ilgili yapılan araştırmaların yıllara göre arttığını göstermiştir. İlişkisel incelemeler, kültürel zekânın daha çok doğrudan etki ve doğrudan olmayan etki yöntemi ile incelendiğini ortaya koymuştur. Diğer yandan, yerli literatürde kültürel zekâ ile ilgili oldukça kısıtlı araştırmaların yer aldığı tespit edilmiştir. A B S T R A C T The concepts such as multiculturalism, intercultural communication, cultural harmony, cultural conflict, which are becoming widespread with the phenomenon of globalization, increase the importance of cultural intelligence day by day. In this context, the studies on the concept of cultural intelligence are increasing rapidly in domestic and foreign literature. In this study, it is aimed to contribute to the related literature by making a descriptive, structural and relational analysis of the concept of cultural intelligence in domestic and foreign literature. In the study, 152 studies were examined which have been belonging to domestic and foreign literature and published between 2003-2020. 124 of the studies belong to foreign and 28 to domestic literature. The studies in the context, first of all evaluated as the measurement and antecedent of cultural intelligence, after the relationship of cultural intelligence with other concepts was examined in five groups as direct effect, non-direct effect, mediating effect, moderator effect and qualitative researches. The results obtained from the research showed that the studies on cultural intelligence have increased over the years. Relational reviews have revealed that cultural intelligence is mostly examined by direct and indirect effects. On the other hand, it has been determined that there are very limited studies on cultural intelligence in the domestic literature.
doi:10.18394/iid.688722 fatcat:uafa4ws4zzhajc57ekpwdy7vly