Fiscal rules and fiscal responsibility: economic security context
Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки

Sergіi GASANOV
2018 Fìnansi Ukraïni  
УДК 336.02 С. С. Гасанов кандидат економічних наук, професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління", Київ, Україна, sgasanov@ukr.net ФІСКАЛЬНІ ПРАВИЛА І ФІСКАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: КОНТЕКСТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація. У першій частині статті, яка публікується в цьому випуску журналу, окреслено теоретичні й управлінські взаємозв'язки "фіскальні правила -фіскальна відповідальність -фіскальна безпека -економічна безпека -національна безпека".
more » ... ведено порівняльний аналіз концепцій національної та економічної безпеки, що відображені в проекті Закону України "Про національну безпеку України" і Стратегії національної безпеки США. Наведено огляд заяви Коаліції з фіскальної та національної безпеки США "Внутрішня і зовнішня могутність: фіскальна та національна безпека Америки". Підкреслено, що адекватна оцінка національних економічних інтересів і реальних умов їх забезпечення має принципове значення для економічної політики загалом та фіскальної зокрема. Національний економічний інтерес визначено як стійке позитивне й активне ставлення нації до економіки як засобу її (нації) самозбереження, розвитку та безпеки. Розкрито загальну структуру національних економічних інтересів. Сформульовано три основні напрями еволюції теоретичних і прикладних досліджень фіскальних правил: методологічний зв'язок їх проблематики з концепціями "функціональних" і "здорових" фінансів; зв'язки цих правил із типами фіскальної політики та її відповідними інструментами; аналіз фіскальних правил і фіскальної відповідальності в системі управління державними фінансами. Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, фіскальна безпека, національні економічні інтереси, фіскальні правила, фіскальна відповідальність, фіскальна політика, система управління державними фінансами. Літ. 45. Abstract. The present article discloses theoretical and managerial interrelations "fiscal rules -fiscal responsibility -fiscal security -economic security -national security". The author conducts a comparative analysis of the national and economic security concepts, which are reflected in the draft Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" and in the US National Security Strategy. The statement by the US Coalition for Fiscal and National Security "Strength at Home and Abroad: Ensuring America's Fiscal and National Security" is reviewed. It is emphasized that an adequate assessment of national economic interests and real conditions for their implementation is a matter of fundamental importance for economic policy in general and fiscal policy in particular. National economic interest is defined as sustainable positive and active attitude of the nation towards the economy as a means of its (nation) self-preservation, development and security. The general structure of national economic interests is disclosed. It is noted that the fiscal responsibility of participants in budgetary and tax relations at different levels is Економічна безпека: теорія, практика, управління "Фінанси України", 3'2018 8 based both on the norms of the general budget and tax legislation, and on certain fiscal rules established by special laws or even constitutionally, as well as on organizational institutions (both public and independent), which could provide monitoring and control over observance of certain fiscal rules. Three main directions of theoretical and applied research evolution of fiscal rules are formulated: methodological connection of the fiscal rules problems towards the concepts of "functional" and "sound" finance; the interrelations of fiscal rules with the types of fiscal policy and its relevant toolkit; and the analysis of fiscal rules and fiscal responsibility in the framework of the public financial management system. С. С. Гасанов кандидат экономических наук, профессор, директор Научно-исследовательского финансового института ГУНУ "Академия финансового управления", Киев, Украина ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ФИСКАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: КОНТЕКСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Аннотация. В первой части статьи, публикуемой в этом выпуске журнала, описаны теоретические и управленческие взаимосвязи "фискальные правила -фискальная ответственность -фискальная безопасность -экономическая безопасность -национальная безопасность". Проведен сравнительный анализ концепций националь ной и экономической безопасности, которые отражены в проекте Закона Украи ны "О национальной безопасности Украины" и Стратегии национальной безопасности США. Представлен обзор заявления Коалиции по фискальной и национальной безопасности США "Внутренняя и внешняя мощь: фискальная и национальная безопасность Америки". Подчеркнуто, что адекватная оценка национальных экономических интересов и реальных условий их обеспечения имеет принципиальное значение для экономической политики в целом и фискальной в частности. Национальный экономический интерес определен как устойчивое положительное и активное отношение нации к экономике как средству ее (нации) самосохранения, развития и безопасности. Раскрыта общая структура национальных экономических интересов. Сформулированы три основных направления эволюции теоретических и прикладных исследований фискальных правил: методологическая связь их проблематики с концепциями "функциональных" и "здоровых" финансов; связи этих правил с типами фискальной политики и ее соответствующими инструментами; анализ фискальных правил и фискальной ответственности в системе управления государственными финансами. Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, фискальная безопасность, национальные экономические интересы, фискальные правила, фискальная ответственность, фискальная политика, система управления государственными финансами. Перше питання, яке постає перед читачем цієї статті: яким чином проблематика фіскальних правил та фіскальної відповідальності пов'язана з економічною безпекою? Вітчизняні науковці та фахівці-практики, котрі досліджують питання національної безпеки загалом та економічної безпеки зокрема, фактично дотримуються двох позицій. Перша: національна безпека охоплює військову безпеку, громадську безпеку і порядок, державну безпеку, демократичний цивільний контроль. Це відображено у проекті Закону
doi:10.33763/finukr2018.03.007 fatcat:2w5p7qarbbbirajd7ijntqyfsu