Gum hypertrophy-an unusual presenting feature in a case of precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia Difl eti hipertrofisi ile giden bir prekürsör T hücreli akut lenfoblastik lösemi olgusu

Chennagiri Srinivasamurthy Premalata, Davanam Madhumathi, Visweswraiah Lakshmidevi, Rudramurthy Pradeep, Lingappa Appaji, Geetashree Mukherjee
unpublished
Acute lymphoblastic leukemia/lymphoma, the malignant transformation of T-cell or B-cell precursors, is the most common diagnosis in pediatric oncology. Precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma commonly affects adolescents, and is associated with mediastinal mass in over half of the cases, with early dissemination to bone marrow, gonads and the central nervous system. We present a rare case of precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia/lymphoma with initial oral manifestation,
more » ... al manifestation, presenting with the unusual features of gum hypertrophy and involvement of upper jaw and palate in a 10-year-old boy. This report discusses the clinical presentation, histopathologic and immunologic features, and diagnosis of this malignancy. (Turk J Hematol 2008; 25: 201-4) Özet T veya B hücre öncüllerinin malin transformasyonu sonucu oluflan akut lenfoblastik lösemi/lenfoma pediatrik onkolojinin en s›k rastlan›lan hastal›¤›d›r. Prekürsör T hücreli akut lenfoblastik lösemi/lenfoma s›kl›kla adölesan ça¤da görülür; olgular›n yar›s›ndan ço¤unda mediastinal kütle ve buna efllik eden kemik ili¤i, gonad ve merkezi sinir sistemi tutulumu mevcuttur. Bu yaz›da, 10 yafl›nda bir erkek çocukta difleti hipertrofisi, üst çene kemi¤i ve damak tutulumu ile ortaya ç›kan nadir bir öncül T hücreli akut lenfoblastik lösemi/lenfoma olgusu sunulmaktad›r. Olgu vas›tas›yla bu malinitenin klinik bulgular›, histopatolo-jik ve immünolojik özellikleri ve ay›r›c› tan›s› tart›fl›lm›flt›r. (Turk J Hematol 2008; 25: 201-4) Anahtar kelimeler: Prekürsör TALL , difl eti, çene, a¤›ziçi bofllu¤u.
fatcat:pmlvwl5zkvdydijjrszplzs34a