SRNet: Scale-aware Representation Learning Network for Dense Crowd Counting

Liangjun Huang, Luning Zhu, Shihui Shen, Qing Zhang, JIANWEI Zhang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3115963 fatcat:tgb2oyh6rvdd7mzmodrqwrjnoe