Postpartum ağrının emzirme öz-yeterliliğine etkisi

Funda Evcili, Didem Kaya
2019 Cukurova Medical Journal  
Öz Purpose: This study was carried out to identify the effect of postpartum afterpain on breastfeeding self-efficacy. Materials and Methods: This was a descriptive study. The sample consisted of 376 postnatal women who met the criteria for participation in the study. The participants were administered the Personal Information Form, The Short-Form McGill Pain Questionnaire, The Short-Form Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Results: The mean total score received from the breastfeeding
more » ... y by the postpartum women was found to be 36. 88±8.54 (min:14, max:70). The mean scores of the sensory and affective pain, total pain intensity, and visual analoque scale were found to be 33.53±4.18 (min:0, max:45), 2.60±1.39 (min:0, max:5), 6.23±1.91 (min:0, max:10), respectively. In this study, the breastfeeding self-efficacy was found to be higher in the women who were 35 years and over, found their social support adequate, planned their current pregnancy, received prenatal care, expressed their willingness to breastfeed, had no breastfeeding problem. The selfefficacy of breastfeeding is low for women who experienced postpartum abdominal pain, who described the frequency of pain as 'continuous, continuous and constant', and who stated that they needed analgesia. A statistically significant negative correlation was determined between the postpartum women's breastfeeding selfefficacy scores and their postpartum afterpain scores. The postpartum women with afterpain were found to have low levels of breastfeeding self-efficacy. Conclusion: Postpartum pain negatively affects breastfeeding self-efficacy. Controlling pain contributes to the effective implementation of the breastfeeding process. Amaç: Bu çalışma, postpartum ağrının emzirme özyeterliliği üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı bir çalışmadır. Örnekleme, araştırmaya katılım kriterlerini karşılayan 376 postpartum kadın alınmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, McGill Ağrı Anketi, Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Doğum sonrası kadınların emzirmenin öz yeterliliği toplam puan ortalaması 36.88 ± 8.54 olarak bulunmuştur (min: 14, max: 70). Kadınların duyusal ve afektif ağrı, toplam ağrı şiddeti ve görsel analog ölçek puan ortalamaları sırasıyla 33.53 ± 4.18 (min:0, max:45), 2.60 ± 1.39 (min: 0, max: 5), 6.23 ± 1.91 (min: 0, max: 10)'dir. 35 yaş ve üzerinde olan, sosyal desteklerini yeterli bulan, mevcut gebeliği planlı, prenatal bakım alan, emzirme konusunda "istekli" olduğunu ifade eden, anne sütü ve emzirme ile ilişkili kendi bilgi düzeyini "yeterli" bulan, emzirme problemi yaşamayan kadınların emzirme özyeterliliği yüksekti. Ağrı yerini "abdominal bölge" olarak tanımlayan, ağrı sıklığını "devamlı, sürekli, sabit" olarak tanımlayan, analjezi uygulamasına gereksinim duyduğunu ifade eden kadınların emzirme özyeterliliği düşük bulunmuştur. Postpartum kadınların emzirme özyeterliliği ile postpartum ağrı yaşama durumları arasında negatif bir korelasyon olduğu, ağrı şiddeti arttıkça emzirme özyeterliliğinin azaldığı belirlenmiştir. Sonuç: Postpartum ağrı, emzirme özyeterliliğini negatif yönde etkilemektedir. Ağrının kontrol altına alınması, emzirme sürecinin etkili şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlar.
doi:10.17826/cumj.559442 fatcat:rzqnnub5unbpvec5xkc7mrzcka