Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi Kor Hek 2007; 6 (2): 106-111

Hekimlik Tsk Koruyucu, Bülteni
2007 unpublished
Özet: Bu çalışma, yurtta kalan kız öğrencilere meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine (KKMM) ilişkin verilen eğitimin bilgi ve tutumları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denizli ili Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan 200 kız öğrenci örnekleme alınmış; veriler demografik soru formu ve "Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi Anketi" ile elde edilmiştir. Araştırmanın anketleri, Kasım 2005-Şubat 2006 tarihleri arasında iki kez uygulanmış,
more » ... z uygulanmış, kurumdan resmi izin ve öğrencilerin sözlü katılım onayı alınmıştır. İlk soru formu uygulandıktan sonra, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan ve soru formunda sorulan soruların yanıtlarının olduğu KKMM broşürü kullanılarak öğrencilere eğitim verilmiştir. Veriler; yüzdelik hesaplamaları, Kruskal Wallis testi, t testi ve bağımlı gruplarda t testi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,1±1,6'dır. Öğrencilerin %47,5'i eğitim fakültesinde öğrenim görmekte, %58'i KKMM hakkında bilgi almamış, %69,5'i KKMM yapmamakta, %21,5'i ise arada sırada KKMM yapmaktadır. Öğrencilerin %50'si KKMM'nin nasıl yapıldığını bilmediği, %7,5'i ailesinde meme kanserli birey olduğunu ve %6'sı kendisinde meme ile ilgili bir rahatsızlık olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin, KKMM'ne yönelik bilgi alma durumu, bilginin nereden alındığı, KKMM yapma durumu ve KKMM yapma sıklığı ile eğitim öncesi ve sonrasında bilgi düzeyi puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Anahtar sözcükler: Kendi kendine meme muayenesi, eğitim, öğrenci. Effect Of Breast Self Examination Education to the Knowledge and Attitudes of Female Students Abstract: This research was conducted for the purpose of determining the effect of education about breast cancer and breast self examination (BSE) given to female students living in the dormitory on their knowledge and attitudes. Two hundred female students staying at the Denizli Province Credit and Dormitory Institution's dormitory were taken into the sample and data were obtained using a demographic questionnaire and "Survey about Knowledge of Breast Cancer and Breast Self Examination." The research forms were completed twice between November 2005 and February 2006 after permission was obtained officially from the institution and verbally from the students. After the first time the forms were completed a BSE brochure, which answered the questions on the survey, was used to give education to the students. The data were evaluated using percentage, Kruskal Wallis test, t test and t test in dependent groups. The mean age of the students was 20.1±1.6. Almost half (47.5%) of the students were in the education faculty, 58% had not previously received information about BSE, 69.5% were not performing BSE, 21.5 were occasionally performing BSE. Half (50%) of the students did not know how to perform BSE, 6.5% had a family member with breast cancer and 6% had discomfort in their breasts. There was a statistically significant difference determined between the pre and post-education mean scores in the students' BSE knowledge acquisition, source of knowledge acquired, BSE performance status and BSE performance frequency (p<0.05).
fatcat:dh73qfej3ngmxmdvcka42oz5de