Architectural sketches as a method of stylistic and composition research of villa housing in the city of Lviv

Halyna Petryshyn, Tetyana Kazantseva
2017
Szkice architektoniczne jako metoda badania stylu i kompozycji zabudowy willowej we Lwowie Architectural sketches as a method of stylistic and composition research of villa housing in the city of Lviv Wprowadzenie Willa jako typ zabudowy mieszkaniowej w mieście roz winęła się w starożytnym Rzymie i w środkowej Euro pie. Ten rodzaj budownictwa rozpowszechnił się po tym, jak miasta utraciły swoją funkcję obronną, zwłasz cza na przełomie XVIII i XIX stulecia. Zasady kształtowa nia willi jako stylu
more » ... ia willi jako stylu architektonicznego zostały doprowadzone do perfekcji pod koniec XIX i w 1. poł. XX w. We Lwo wie zachowały się wolno stojące wille, jak również histo ryczne rejony willowe z zabudową indywidualną z tam tych czasów i obecnie, jako szczególnie wartościowe obiekty, wymagają przeprowadzenia badań naukowych oraz wdrożenia prac konserwatorskich. Szkice historycznej zabudowy willowej z jednej strony są pierwszym krokiem na drodze restauracji tych obsza rów, z drugiej zaś stanowią uzupełnienie luk w edukacji urbanistycznej praktycznymi informacjami o cechach for macji poszczególnych domów w mieście, a także dają wy obrażenie na temat stylistycznych i kompozycyjnych cech zabudowy willowej. W pracach naukowych poświęconych poszczególnym aspektom architektury Lwowa pojedyncze prywatne wille zostały omówione dosyć fragmentarycznie, zidentyfiko wano jedynie obszary willowe, zwłaszcza te o zwartym kształcie. Obszary takie były formowane na podstawie idei miasta ogrodu, której autorem był E. Howard [1]- [7] .
doi:10.5277/arc160207 fatcat:nbcddter4jcbxgzhke2vnj4njm