A Deep Evaluator for Image Retargeting Quality by Geometrical and Contextual Interaction

Bin Jiang, Jiachen Yang, Qinggang Meng, Baihua Li, Wen Lu
2018 IEEE Transactions on Cybernetics  
doi:10.1109/tcyb.2018.2864158 pmid:30183651 fatcat:ocjk7guh2jgb5kn7xp6mznvcjq