Αξιολόγηση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η περίπτωση των φωτοβολταϊκών και των αιολικών

Μουχτάρη Αικατερίνη Δημητρίου
2017
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαιτίας διάφορων παραγόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς. Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τα ολοένα αυξανόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλά κίνητρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται πως είναι επιτακτική η
more » ... ανάγκη, για«στροφή» σε μη συμβατικές μορφές ενέργειας. Το ελληνικό έδαφος είναι πρόσφορο για μια πληθώρα επενδύσεων στον ενεργειακό χώρο που διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο ικανό να υποστηρίξει και να δώσει βιώσιμο χαρακτήρα σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μπορεί να υποστηριχθεί κάθε είδους ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ηλιακή, υδάτινη και αιολική παρόλα αυτά υστερεί στην εφαρμογή τους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, τα κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια για επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν ισχυρά. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης επενδύσεων στις Α.Π.Ε. βασιζόμενο σε τεχνικές οικονομοτεχνικής μελέτης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφική έρευνα, κάνοντας την αρχή με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται εισαγωγή στο θέμα της παρούσας εργασίας. Έπειτα γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις ΑΠΕ μέχρι και σήμερα καθώς και στη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές ΑΠΕ καθώς και μία ανάλυση του φωτοβολταϊκού φαινομένου και της ηλιακής ενέργειας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι η οικονομοτεχνική μελέτη και η χρηματοοικονομικη αξιολόγηση της επένδυσης. Αρχικά γίνεται μία μικρή ανάλυση της επένδυσης γενικά και των όρων που σχετίζονται μ ' αυτή κι έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας αξιολόγησης επένδυσης. Κλείνοντας αναφέρονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Να σ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.292232 fatcat:x5imwhh2v5cijdveruncnbwcpm