High-Risk Regions of Human Brucellosis in China: Implications for Prevention and Early Diagnosis of Travel-Related Infections

Zeliang Chen, Wenyi Zhang, Yuehua Ke, Yufei Wang, Baolei Tian, Dali Wang, Buyun Cui, Wen Zou, Shenlong Li, Liuyu Huang, Hongbin Song
2013 Clinical Infectious Diseases  
doi:10.1093/cid/cit251 pmid:23595834 fatcat:27cujpxw4nhdvhetfqhe4fhmse