V1-V7

1986 Bulletin Of Japanese Society for Jaw Deformities  
doi:10.11548/jjjd1982.1986.183 fatcat:v3tmm67zqrda5fjuix7n7lvxou