Διερεύνηση της ικανοποίησης των επαγγελματιών πελατών της ΔΕΥΑΛ Λάρισας [article]

Αικατερίνη Αβρανά, Γεώργιος Σαμαράς, University Of Thessaly
2020
Αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των επαγγελματιών πελατών της Δημοτικής Επιχείρησης, Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ). Σκοπός είναι να διερευνηθεί, ο βαθμός ικανοποίησης των επαγγελματι
doi:10.26253/heal.uth.9122 fatcat:heajx6v4mrfrxhjcm4lcmx6dy4