Rapid Human Immunodeficiency Virus Screening in an Emergency Department in a Region with Low HIV Seroprevalence

Hsin-I Shih, Nai-Ying Ko, Hsiang-Chin Hsu, Chiu-Hui Wu, Chien-Yu Huang, Hsiu-Hsien Lee, Shou-Wen Wang, Chi-Jung Wu, Chia-Ming Chang, Wen-Chien Ko, Chih-Hsien Chi
2015 Japanese journal of infectious diseases (Print)  
doi:10.7883/yoken.jjid.2014.088 pmid:25720638 fatcat:2yin7efg2zbvdac5l4wowwb6uq