Terahertz coding metasurface based vanadium dioxide

Jia-Hui Li, Ya-Ting Zhang, Ji-Ning Li, Jie Li, Ji-Tao Li, Cheng-Long Zheng, Yue Yang, Jin Huang, Zhen-Zhen Ma, Cheng-Qi Ma, Xuan-Ruo Hao, Jian-Quan Yao
2020 Wuli xuebao  
Articles you may be interested in 利用连续激光抽运-太赫兹探测技术研究单晶和多晶二氧化钒纳米薄膜的相变 Study of phase transition of single crystal and polycrystalline vanadium dioxide nanofilms by using continuous laser pump-terahertz probe technique
doi:10.7498/aps.69.20200891 fatcat:c57tvffitndhvdsh6pgem5nn5m