The importance and availability of resistant varieties in the integrated protection of oilseed rape against pathogens

2020 Progress in Plant Protection  
The aim of the study was to define the importance of breeding cultivars resistant to pathogenic organisms and the assessment of its availability in IPM (Integrated Pest Management) of OSR (oilseed rape). The cultivation of OSR resistant or tolerant varieties in addition to agrotechnics, the use of natural elements of the ecosystem and the rational application of PPP and other agrochemicals, is one of the basic elements of the IPM. The System of Post-Registration Variety Testing (PDO)
more » ... ng (PDO) implemented in Poland allows for constant monitoring of the most important threats as well as genetic resistance of varieties under field conditions, in a diverse agro-climatic environment. The precise selection of the variety is an important element of IPM of OSR. The progress in breeding resistance to both biotic and abiotic factors is brought primarily by hybrid varieties. In recent years, this mainly applies to such economically important pathogenic organisms as: Leptosphaeria spp. (blackleg), Turnip yellow virus (TuYV) and Plasmodiophora brassicae (clubroot). Streszczenie Celem pracy było zdefiniowanie znaczenia hodowli odmian odpornych na organizmy chorobotwórcze oraz praktyczna ocena ich dostępności w integrowanej ochronie rzepaku. Uprawa odmian rzepaku odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe, obok agrotechniki, wykorzystania naturalnych elementów ekosystemu i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin jest jednym z podstawowych założeń integrowanej ochrony tego gatunku. System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) realizowany w naszym kraju pozwala na stały monitoring zagrożeń biotycznych i ich nasilenia oraz odporności genetycznej odmian w warunkach polowych, w zróżnicowanym środowisku agroklimatycznym. Precyzyjny dobór odmiany jest ważnym elementem integrowanej uprawy i ochrony rzepaku. Postęp w hodowli odpornościowej, zarówno na czynniki biotyczne, jak i abiotyczne, wnoszą przede wszystkim odmiany mieszańcowe. W ostatnich latach dotyczy to głównie takich ważnych gospodarczo organizmów chorobotwórczych, jak: Leptosphaeria maculans (sucha zgnilizna kapustnych), Turnip yellow virus, TuYV (wirus żółtaczki rzepy) i Plasmodiophora brassicae (kiła kapusty). Słowa kluczowe: integrowana ochrona roślin, odmiany odporne, hodowla rzepaku
doi:10.14199/ppp-2020-036 fatcat:n27gvgdhqfdwpejerx6ek62kaa