THE DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL COMPONENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

О. Lazarieva, V. Roshchenko
2019 Investytsiyi praktyka ta dosvid  
doi:10.32702/2306-6814.2019.8.19 fatcat:czs2ox2vz5bclfz4nhtox2q4qm