Ortam Bağıl Nemi ve Sıcaklığının Taş Yünü Yalıtım Malzemesinin Performansı Üzerine Etkileri

Korhan ÖKTEN, Adem Oğuzhan ÖZDEMİR, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hatice DEMİR, Mustafa ÖZDEMİR
2021 Journal of Polytechnic  
ÖZ Konutlarda enerji tasarrufu amaçlı yalıtım uygulaması oldukça yaygındır. Taş yünü malzemesi de birçok avantajından dolayı yalıtım uygulamalarında tercih edilen yalıtım malzemelerinden biridir. Bu çalışmada farklı bağıl nem ve sıcaklık değerlerinde tutulan ortam koşullarında taş yünü yalıtım malzemesinin performansı deneysel olarak incelenmiştir. Deney düzeneği olarak sabit bağıl nem ve sıcaklıkta tutulan bir kontrol hacmi ve kontrol hacmi içerisinde, içinde buz bulunan huni şeklinde bir depo
more » ... i şeklinde bir depo kullanılmıştır. Böylece huni içerisine geçen ısı ile birlikte buz erimiş, damlama miktarları hassas bir tartı ile ölçülmüş ve değişen parametrelerin ergime miktarını nasıl değiştirdiği saptanmıştır. Ortam koşulları olarak bağıl nem değerleri %33-90 aralığında ve sıcaklık değerleri 25-35 o C aralığında seçilmiştir. Sonuçlar ısı transferi, yalıtım kalınlığı ve ısı iletim katsayısı cinsinden kıyaslanmıştır. Çözümler için tek boyutlu ısıl direnç ağları kullanılmıştır. Ayrıca elde edilen ısı iletim katsayıları belirli koşullar altında literatür ile doğrulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde yalıtım malzemesine geçen maksimum ısı transferi miktarı bağıl nem değişimine bağlı olarak %70, sıcaklığa bağlı olarak %34 arttığı, Isıl iletkenliğin ise bağıl nemin artışına bağlı olarak maksimum %90, sıcaklık artışına bağlı olarak %30 arttığı görülmüştür. Son olarak yalıtım kalınlığı incelendiğinde ise bağıl nem ve sıcaklığa bağlı olarak yalıtım kalınlığı yaklaşık 2 katına çıkarıldığında aynı yalıtım performansını verdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yalıtım, taş yünü, ısıl iletkenlik, ısı transferi. ABSTRACT Insulation is a quite common application used in residential. Also rock wool material is one of the preferred insulation materials in insulation applications due to its many advantages. In this study, the performance of rock wool insulation material has been investigated experimentally under ambient conditions kept at different relative humidity and temperature values. As an experimental setup, a control volume kept at constant relative humidity and temperature and a cone-shaped tank with ice in it were used. Thus, the ice melted together with the heat transferred into the funnel, and drip amounts were measured with a precision weighing. Relative humidity values were selected between 33-90% and temperature values between 25-35 o C as ambient conditions. The results were compared in terms of heat transfer, insulation thickness, and thermal conductivity. When the results are examined, it was seen that the maximum heat transfer amount to the insulation material increased by 70% depending on the relative humidity change, 34% depending on the temperature, and it was seen that the maximum thermal conductivity of the insulation material increased by 90% depending on the relative humidity change, 30% depending on the temperature. Finally, when the insulation thickness was examined, it was determined that when the insulation thickness was doubled depending on the relative humidity and temperature, it gives the same insulation performance.
doi:10.2339/politeknik.793362 fatcat:4hg3tbjtffd6bmnb6fuf3gwtme