Przewidywanie w nauce i przewidywanie dotyczące nauki

Mariusz Szynkiewicz
2017 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Prognozowanie rozpatrywane w kontekście nauki jest zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Po pierwsze, może się ono odnosić do wytworów nauki (np. praw i teorii), ale również do nauki rozumianej w kategoriach określonego typu aktywności (praktyki) społecznej. Po drugie, pojęcie prognozy analizować należy w szerokim ujęciu temporalnym -nie tylko w kontekście przyszłości (zjawisk przyszłych niedokonanych), ale także w odniesieniu do zjawisk przeszłych (postgnoza, retrodykcja) i
more » ... retrodykcja) i teraźniejszych (diagnoza). Po trzecie, ze względu na kryterium zakresowe, predykcje związane z nauką dzielą się na te o charakterze szczegółowym, odnoszące się głównie do wytworów nauki, oraz predykcje ogólne, dotyczące nauki jako typu praktyki społecznej. Głównym celem niniejszego tekstu jest uporządkowanie i usystematyzowanie dyskusji dotyczącej prewidyzmu w nauce oraz zaproponowanie i uzasadnienie trzech wymienionych wyżej sposobów rozumienia tego interesującego metodologicznie i epistemologicznie zjawiska. Słowa kluczowe: prognozowanie, nauka, predykcje. Klasyfi kacja JEL: E20, I12, E24. PREVIDISM IN SCIENCE AND PREVIDISM ABOUT SCIENCE Abstract: Predicting treated in the context of scientifi c products and scientifi c activity in a broad sense is a complex and multidimentional phenomenon. Firstly, it can refer to scientifi c products (e.g. laws and theories) as well as to science understood
doi:10.18559/soep.2017.11.3 fatcat:by34hi6hsvfrtch2rve4ofibuy