Yargı Bağımsızlığı Ekseninde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargı Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tartışma

MUSTAFA LATİF EMEK
2015 Journal of International Social Research  
Öz Yargı bağımsızlığını, salt üst hiyerarşi ya da idari otoritenin gücünden kaynaklanan bir takım müdahalelerin bertaraf edilmesi şeklinde algılamak yanlıştır. Özellikle askeri yargı söz konusu olduğu zaman, yargı sistemi içerisinde görev yapanlarla, diğer askeri personelin aynı sosyal çevreyi paylaşmaları ya da bir yönü ile aynı mesleki sınıf içerisinde görev yapmaları da yargı personelinin tarafsızlığını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargısı ve Azerbaycan
more » ... ve Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Yargısı, askeri mahkemeler, askeri hakim ve savcıların statüleri de ele alınmak suretiyle her iki ülkenin durumu yargı bağımsızlığı açısından karşılıklı olarak tartışılmıştır. Her iki ülkenin de mevzuatı genel olarak incelendiğinde, yargı bağımsızlığı noktasında son derece hassas düzenlemelere sahip olmalarına rağmen; Mevzuat statü bakımından incelendiğinde ise Azerbaycan Cumhuriyeti askeri yargı sisteminin -askeri savcılar hariçtamamen sivil statüde olmasına karşılık; T.C. askeri yargı sisteminin tüm unsurlarıyla askeri statüye sahip olduğu görülmüştür. Askeri yargı personelinin, diğer askeri personelle aynı zamanda askeri rütbe bakımından "astlık-üstlük" ilişkisi içerisinde olmasının, yargı bağımsızlığı adına bir takım tereddütleri de beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Abstract It could be wrong to stare the judicial indepence as only the isolation of hierachical or administrative authority's intervation. If the subject is military jurisdiction, this is also a significant reality that military jurisdiction staff and other military staff can share the same military social facilities and perhaps they can have rank relationship. These reasons can also affect the military judicial independence. In this study by explaining the two contries' (Azerbaijan and Turkey) military laws, were vealed their present status. Both countries -in their laws-are very sensitive for judicial independence. Compared with Azerbaijan, we saw that Turkey's military jurisdiction system has wholly "military status" while Azerbaijan's has "civil status" with one exception, military prosecutors. It is inescapable to have some judicial independence suspicions if themilitary jurisdiction staff and other military staff have the common -rank relationships.
doi:10.17719/jisr.20153813651 fatcat:hqwvm4faujd35cittyn7peuxoq