بررسی پیامد بارداری در بیماران بستری با لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مرکز آموزش درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

دکتر انیس‌الدوله نانکلی, مریم همتی, دکتر حمیدرضا صفری, دکتر فریبا نجفی
2019 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) یک بیماری اتوایمیون رایج است و به‌طور عمده زنان بارور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری با درگیری سیستم‌های مختلف همراه بوده و با خطر بالا برای مادر و جنین همراه می‌باشد. یکی از خطرات عمده مادران با SLE، وقوع شعله‌ور شدن بیماری، طی حاملگی می‌باشد. برخی مطالعات نشان داده‌اند SLE طی حاملگی بیشتر شعله‌ور می‌شود، اما نتیجه‌گیری دیگران کاملاً مخالف است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین پیامد مادری جنینی در زنان باردار مبتلا به SLE انجام شد. روش‌کار:این یک مطالعه
more » ... شته‌نگر در سال91-1387 بر روی 38 نفر از زنان باردار بستری و مبتلا به بیماری شناخته شده لوپوس در بخش زنان و مامایی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. عوارض جانبی برای پارامترهای کلیوی شامل کراتینین و دفع پروتئین ادراری، هموگلوبین و سطح پلاکت و همچنین پیامد بارداری- پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، سقط جنین، زایمان زودرس، نوع زایمان، وزن نوزاد و مرده‌زایی ثبت گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که بر اساس اهداف اصلی طرح تنظیم شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و شاخص­های آمار توصیفی صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر تعداد سزارین در 27 بیمار (68/73%)، سقط جنین در 8 بیمار (05/21%)، مرگ‌و‌میر داخل رحمی در 2 بیمار (64/2%)، فشارخون بالا در 9 بیمار (68/23%) و اکلامپسی در 1 بیمار (63/2%) مشاهده شد. زایمان زودرس در 22 بیمار (89/57%) رخ داده بود. میانگین پروتئین 24 ساعته ادرار 321/185 میلی‌گرم و میانگین وزن هنگام تولد 57/2248 گرم بود. نتیجه‌گیری: لوپوس و حاملگی با پیامد نامطلوب بارداری مانند پره‌اکلامپسی، زایمان زودرس، بروز بالای سزارین و سقط همراه است.
doi:10.22038/ijogi.2019.12320 doaj:2fcdfc29aa224ab3b51451963c98c65f fatcat:qus6sh2pcvdhxffexads6d7gwq