CLASSIFICATION OF GERMAN-LANGUAGE TEXTS IN THE FIELD OF MARKETING BY THEIR FUNCTIONAL ORIENTATION

A. Horetska, O. Turysheva
2021 International Humanitarian University Herald. Philology  
Горецька А. С., студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Туришева О. О., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ
more » ... РКЕТИНГУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СПРЯМУВАННЯМ Анотація. Різновекторне вивчення текстів різних типів з проєкцією на їхні лінгвостилістичні, комунікативно-прагматичні, структурні, лексико-граматичні та інші особливості було і залишається цікавим та перспективним напрямом лінгвістичних досліджень. Аналіз будь-яких текстових характеристик не може здійснюватися сепаратно, без комплексного підходу. Цей напрям дослідження вважаємо актуальним також у зв'язку з тим, що ситуація, пов'язана з пандемією, суттєво змінила орієнтири та перспективи, що не могло не позначитись на особливостях комунікації. Представлена публікація має на меті висвітлити основні характеристики німецькомовних текстів маркетингу та впорядкувати їх залежно від функціонального спрямування, встановивши ті мовні особливості, які слугують репрезентантами тих чи інших функцій. У статті на конкретних прикладах представлено функціональний діапазон маркетингових текстів, враховуючи функцію впливу, фатичну, емотивну, естетичну, оцінну та апеляційну функції. Особливу увагу приділено прагматичній спрямованості текстів галузі маркетингу. Встановлено й обґрунтовано ключові функції маркетингових текстів, якими є інформативна функція та функція впливу. Інформативна функція передає змістовно-фактуальну інформацію щодо узагальнених даних про компанію, її продукцію, а також характеристику цієї продукції. Функціональне спрямування маркетингового тексту підсилює функція впливу, яка вважається домінуючою і формує базові характеристики рекламних текстів загалом. Розглянуто також компоненти, завдяки яким успішно реалізується функція впливу маркетингового повідомлення. Пропонована публікація позиціонується як відправна точка для подальшого більш ґрунтовного аналізу зазначених текстів. Досягнення поставленої мети уможливить подальше вивчення текстів галузі маркетингу в перекладацькому аспекті з урахуванням їхніх структурно-композиційних та лінгвостилістичних особливостей.
doi:10.32841/2409-1154.2021.51-1.7 fatcat:sfgznq7an5ctdbsglkxb234nyi