Determination of the Alexithymia in Patients with Myocardial Infarction

Ayşenur TÜRKMEN, Sevilay HİNTİSTAN
2020 Bezmialem Science  
ÖZ ABSTRACT Amaç: Bu çalışmanın amacı miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda aleksitimi ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Haziran-Kasım 2016 tarihleri arasında 211 hasta ile yapıldı. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak "Hasta Bilgi Formu" ve "Toronto Aleksitimi ölçeği-20" ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Bonferroni testi kullanıldı.
more » ... ar: Miyokard enfarktüsü geçiren hastalar aleksitimik özelliklere sahiptir. Cinsiyet, eğitim düzeyi, yaşanılan yer, çalışma durumu, gelir düzeyi, koroner arter hastalığı süresi ve hipertansiyon, "Toronto Aleksitimi ölçeği-20" toplam puan ortalamalarını etkilemektedir (p<0.05). Ayrıca, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma durumu, gelir düzeyi ve hastalığını anlatma hastaların "duygularını tanıma güçlüğünü" etkilerken; alkol kullanımı "duygularını ifade etme güçlüğünü", yaş ve çalışma durumu ise "dışa dönük düşünmeyi" etkilemektedir (p<0.05). Sonuç: Miyokard enfarktüsü geçiren hastaların aleksitimik özellikler göstermesi ve bu özellikleri etkileyen fazla sayıda faktörlerin varlığı nedeniyle aleksitimik özelliklerin miyokard enfarktüsünün tanı ve tedavi sürecindeki etkisine dikkat edilmelidir. Anahtar Sözcükler: Miyokard enfarktüsü, aleksitimi, hasta Objective: The aim of this study was to determine alexithymia and related factors in patients with myocardial infarction. Methods: A cross-sectional and descriptive study including 211 patients was conducted between June and November 2016. Data were collected using a face-to-face interview method with "Patient Information Form" and Toronto Alexithymia scale-20. The number, percentage, mean, standard deviation, t-test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis and Bonferroni test were used to evaluate the data. Results: Patients with myocardial infarction have alexithymic features. Gender, educational level, place of residence, working status, income level, duration of coronary artery disease and hypertension affected the "Toronto Alexithymia scale-20" point average (p<0.05). Also, gender, education level, working status, income level and tell someone else about disease affect patients' "difficulty in recognizing emotions"; the use of alcohol affects the "difficulty of expressing emotions", the age and working status affect the "externally-oriented thinking" (p<0.05). Conclusion: Attention should be paid to the effect of alexithymic features on the diagnosis and treatment of myocardial infarction due to the presence of alexithymic features in patients with myocardial infarction and the presence of many factors affecting these features.
doi:10.14235/bas.galenos.2019.3188 fatcat:ssbvo3bia5b2dlc47ht7jtbcta