Effects of calcination temperatures on the structure–activity relationship of Ni–La/Al2O3 catalysts for syngas methanation

Hongli Wu, Meng Zou, Lisheng Guo, Fengyun Ma, Wenlong Mo, Yuming Yu, Inamullah Mian, Jingmei Liu, Shuangjie Yin, Noritatsu Tsubaki
2020 RSC Advances  
Calcination temperature affects the existing types of NiO, and the influence of the three NiO types on the catalytic activity of samples is bound type ≫ free type > combined type.
doi:10.1039/c9ra09674d fatcat:4dio2qiwtnainjduspm7zrjuju