QUALITATIVE REACTIONS FOR CONTROL OF ION-EXCHANGE RESIN SATURATION LEVEL IN WATER SOFTENING PROCESSES

T.V. Krysenko, I.V. Radovenchyk, O.V. Hlushko, L.V. Syrenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
doi:10.32838/2663-5941/2020.1-2/13 fatcat:vhgvyddsv5enxhxzvwnebwdjpa