Temperature Measurement System Based on Thermocouple With Controlled Temperature Field

O Bojko, M Chyrka
2008 Proc.of the IEEE international workshop on Intelligent Data Acquisition and Advancing Computing Systems (IDAACS'2007)   unpublished
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Українська академія друкарства, м. Львів, psmal@cmm.lviv.ua Розглянуто задачу побудови неперервного й гладкого мінімаксного сплайн-наближення функцій сумою многочлена та експоненти з нелінійним параметром. Кожна ланка такого сплайна визначається як чебишовське наближення функції з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка. Запропоновано алгоритм побудови такого
more » ... наближення із заздалегідь заданою похибкою. Подано неперервну апроксимацію температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора. Виконано аналіз похибки цієї апроксимації, а також точності відтворення чутливості сенсора. Рассмотрена задача построения непрерывного и гладкого минимаксного сплайн-приближения функций суммой многочлена и экспоненты с нелинейным параметром. Каждое звено такого сплайна определяется как чебишевское приближение функции с эрмитовым интерполированием в крайних точках отрезка. Предложен алгоритм построения такого сплайн-приближения с предварительно заданной погрешностью. Подана непрерывная аппроксимация температурной характеристики и чувствительности термодиодного сенсора. Осуществлен анализ погрешности этой аппроксимации, а также точности восстановления чувствительности сенсора.
fatcat:4jculofn3fhzrjx3d4aehbox4a