Modeling and research of technological factors influence on the dynamics of the ink printing system
Моделювання та дослідження впливу технологічних факторів на динаміку фарбодрукарської системи

M. I. Verkhola, Ukrainian Academy of Printing, U. P. Panovyk, M. I. Kalytka, O. E. Babych, Ukrainian Academy of Printing, Ukrainian Academy of Printing, Ukrainian Academy of Printing
2020 Computer Technologies of Printing  
Р озроблено математичну модель фарбодрукарської системи послідовної структури з використанням z-перетворень, яка описує дискретно-неперервний процес розподілу і передачі фарби з врахуванням режиму роботи фарбоживильного пристрою. Побудовано в середовищі Matlab-Simulink симулятор фарбодрукарської системи, який імітує процес взаємодії усіх компонентів системи. Проведено моделювання та дослідження впливу навантаження та величини розщеплення фарби в зонах контакту на тривалість виходу
more » ... иходу фарбодрукарської системи на робочий режим. З'ясовано, що зі зростанням коефіцієнтів заповнення форми друкувальними елементами κ з в діапазоні від 0,1 до 0,5 тривалість перехідного процесу зменшується за експоненціально подібною залежністю практично для всіх значень α i , а в діапазоні від 0,5 до 1,0 ця залежність є практично обернено-пропорційною. Встановлено характер впливу коефіцієнтів розподілу і передачі фарби на тривалість перехідного процесу при зміні α i в діапазоні від 0,4 до 0,6. Визначено, що при отриманні відбитків з κ з від 0,5 до 1,0 тривалість перехідного процесу N пп із зростанням α i зменшується майже лінійно, а зі зменшенням κ з особливо в діапазоні від 0,1 до 0,25, графічні залежності стають криволінійними. Отриманні результати досліджень можуть бути використані для удосконалення систем налагодження офсетних машин на робочий режим. Ключові слова: фарбодрукарська система, математична модель, симулятор, моделювання, перехідний процес, коефіцієнт розщеплення фарби. Постановка проблеми. Дослідження динаміки фарбодрукарських систем офсетних машин, в основному націлені на вивчення стійкості усталеного режиму роботи та перехідних процесів, що відбуваються при передачі фарби від фарбоживильного пристрою до відбитка. Тривалість виходу фарбодрукарської системи на усталений режим залежить від багатьох чинників: структура та кількість елементів системи, геометричні розміри валиків та циліндрів; характер заповнення форми друкувальними елементами. Для опису динаміки фарбодрукарських систем зазвичай використовують математичні моделі з транспортним запізненням, які отримують при експериментальному дослідженні. Моделювання процесів перенесення фарби в фарбодрукарській системі здійснюється за допомогою опису фізичних процесів з подальшим
doi:10.32403/2411-9210-2020-2-44-39-49 fatcat:z2uwlydab5c5pnyspyoke7sfsa