Bilgisayar Bağımlılığı ile Baş Etme Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

Pervin Nedim Bal, Hakan Metan
2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışma bilgisayar bağımlılığının en yoğun yaşandığı yaş gruplarından biri olan 15 yaşındaki çocukların bilgisayar bağımlılık düzeylerinin azaltılmasında Bilişsel-Davranışçı yaklaşım temelli grup danışmanlığı programının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kontrol gruplu ön-test, son-test deneysel modelde yapılmıştır. 60 kişilik 9. sınıf öğrenci grubuna "Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği" uygulanmış olup bağımlılık düzeyi en yüksek çıkan 20 öğrenci
more » ... nmiştir. Belirlenen bu 20 öğrenci tesadüfî yöntemle iki gruba ayrılmış ve 10 öğrenci deney grubuna, 10 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubuna 8 oturumdan oluşan "Bilişsel-Davranışçı yaklaşım temelli bilgisayar oyun bağımlılığı ile başetme becerileri" içerikli grup danışmanlığı programı uygulanmıştır. Horzum, Ayas ve Balta (2008)'nın geliştirdiği "Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği", ön-test ve son-test ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin bilgisayar oyunlarına olan bağımlılık düzeylerinin düşebildiği görülmüştür.
doi:10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182911 fatcat:fsqrynb4mrhwfjamir62mrr6yq