Changes in the content of some micronutrients in soil contaminated with heating oil after the application of different substances

Mirosław Wyszkowski, Veranika Sivitskaya
2014 Journal of Elementology  
Petroleum substances enter the environment, where they cause its degradation. Contamination has an adverse effect on the protective function of soil and soil physicochemical properties, leading to disorders in the soil enzymatic activity, depressing soil fertility and impairing the growth, development and chemical composition of plants. We should therefore look for methods which will enable us to reduce the effect of petroleum substances or even to recover the original properties of soil. The
more » ... ties of soil. The objective of the present study has been to determine the effect of substances applied to soil on the content of cadmium, lead, chromium and manganese in soil contaminated with incremental doses of heating oil (0-20 g kg -1 of soil). The effect of incremental doses of heating oil on the content of analyzed trace metals in soil was varied and depended on the application of alleviating substances to soil. The increasing levels of heating oil contributed to a decrease in the content of cadmium and chromium in soil, but had no such regular influence on the content of lead or manganese. None of the applied alleviating substances had a reducing effect on the content of manganese, cadmium, chromium or lead in the tested soil. Zeolite was an exception in that it reduced the content of cadmium and lead in soil. The content of heavy metals in soil, even when contaminated with the highest doses of heating oil, did not exceed the permissible levels defined in the Regulation of the Ministry of the Environment of 9 September 2002 and therefore allowed us to classify the soil as a zero contamination degree according to the IUNG Puławy classification. ZMIANY ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH MIKROPIERWIASTKÓW W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ OLEJEM OPAŁOWYM PO APLIKACJI RÓŻNYCH SUBSTANCJI Abstrakt Substancje ropopochodne przedostają się do środowiska, powodując jego degradację. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na funkcję ochronną gleby i jej właściwości fizykochemiczne, zakłócają jej aktywność enzymatyczną, zmniejszają żyzność oraz oddziałują na wzrost, rozwój i skład chemiczny roślin. Należy zatem poszukiwać metod, które umożliwią ograniczenie wpływu substancji ropopochodnych lub nawet odtworzenie pierwotnych właściwości gleb. Celem badań było określenie wpływu zaaplikowanych do gleby substancji na zawartość kadmu, ołowiu, chromu i manganu w glebie zanieczyszczonej wzrastającymi dawkami oleju opałowego (0-20 g kg -1 gleby). Wpływ wzrastających dawek oleju opałowego na zawartość badanych pierwiastków śladowych w glebie był zróżnicowany i zależał od aplikacji substancji łagodzących do gleby. Wzrastające dawki oleju opałowego przyczyniły się do obniżenia zawartości kadmu i chromu w glebie oraz nie miały ukierunkowanego wpływu na zawartość ołowiu i manganu. Żadna z zastosowanych substancji łagodzących nie miała ograniczającego wpływu na zawartość manganu, kadmu, chromu i ołowiu w badanej glebie. Wyjątkiem był zeolit, który spowodował zmniejszenie zawartości kadmu i ołowiu w glebie. Zawartość metali ciężkich w glebie, nawet zanieczyszczonej najwyższymi dawkami oleju opałowego, nie przekraczała dopuszczalnych norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. oraz pozwoliła na ich zaklasyfikowanie do 0 stopnia zanieczyszczenia gleb wg wytycznych IUNG w Puławach. Słowa kluczowe: zanieczyszczenie olejem opałowym, azot, kompost, bentonit, zeolit, tlenek wapnia, gleba, pierwiastki śladowe.
doi:10.5601/jelem.2014.19.1.593 fatcat:dbsdv6zvxjdtzhp7t4jhvmbmou