ANTHROPONYM SHEVCHENKO IN THE TEXT «THE SPIRIT OF OUR PAST» OF DMYTRO DONTSOV

О. Р. Микитюк
2017 Opera in linguistica ukrainiana  
UKRAINIAN TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS AS A COMPONENT OF LEARNING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE The article looks at the topical issues of teaching Ukrainian as a foreign language in the context of learning a foreign language for specific purposes by the students specializing in international relations. The subject of the research is the specifics of the linguistic nomination in forming the terminology of international relations as a component of the comprehensive terminology corps
more » ... f "social and political relations". The author describes extra-linguistic factors which have influenced the development of the terminology of international relations and the ways of forming the innovative vocabulary in this sphere. Structural and semantic features of these lexical units can be divided into several groups depending on the lexical set and the way of formation. The results of the research have been used in the methods of teaching Ukrainian as a foreign language to students majoring in international relations in the closely related linguistic environment. Key words: terminology of international relations, teaching Ukrainian as a foreign language. УДК 811.161.2'38+81'366.5 О. Р. Микитюк, канд. філол. наук, доц., Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри української мови АНТРОПОНІМ ШЕВЧЕНКО В ТЕКСТІ «ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ» ДМИТРА ДОНЦОВА В статті розглянуто семантичне навантаження антропоніма Шевченко як наскрізного елемента твору, описано позицію та світогляд Дмитра Донцова як мовної особистості, увиразнено націє-та державотвірну функцію мови в ідіолекті письменника. Ключові слова: Дмитро Донцов, антропонім Шевченко, науковопубліцистичний текст, позиція автора. Постановка наукової проблеми та її актуальність. Науково-публіцистичний текст, який «обслуговує серцевину суспільного життя -ідеологію, громадську думку» [13, с. 271-172], до сьогодні не був об'єктом активного вивчення. Оскільки мова завжди відтворює національну особливість, систему поглядів автора, його ерудованість та громадську позицію, потрібним є вивчення антропонімного зрізу мовно-ментальної 132 картини світу на основі праці «Дух нашої давнини». Крім того, власні назви (ВН) є носіями історичної, політичної й культурної інформації, відтак національнокультурний контекст підкреслює актуальність статті. Аналіз досліджень проблеми. Мовна самобутність Т. Шевченка має тривалу історію та традицію дослідження. Привертають увагу ґрунтовні лексикографічні праці:
doi:10.18524/2414-0627.2017.24.131370 fatcat:hdjriyx4gzdq7etcxn5mcthgem