Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri

İbrahim BAŞARAN
2018 Politik Ekonomik Kuram  
Özet 1980 öncesinde finansal politikaların temel amacı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırımlara düşük maliyetli finansman sağlayarak, ekonomik büyümeyi hızlandırmak olmuştur. Bu amaçla faiz oranları sabit tutulurken selektif kredi politikaları izlenmiştir. Kısacası bu dönemde korumacı-müdahaleci politikalar, hem uygulama hem de iktisadi düşünceye egemen olmuştur. Daha sonra gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede ekonomik krizler yaşanmış ve krizlere bu politikaların
more » ... bu politikaların neden olduğu ileri sürülmüştür. Böylece neoliberal McKinnon-Shaw hipotezi çerçevesinde finansal liberalizasyon politikaları uygulanmaya başlanmış ve kısa vadeli sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de de 1989 yılında sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı kısa vadeli sermaye hareketlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri olarak belirlenmiştir. Çalışma, Türkiye'nin 1989 sonrası dönemine ait veriler çerçevesinde betimsel olarak ele alınmıştır. McKinnon-Shaw hipotezinin aksine, Türkiye ekonomisinde tasarruf ve yatırım oranlarının artmadığı, istikrarlı bir büyüme sağlanamadığı gözlenmiştir. Abstract Before 1980, the main purpose of financial policies has been to accelerate economic growth by providing low-cost financing for investments, especially in developing countries. Therefore, interest rates are fixed and selective credit policies are implemented by the government. In short, protectionist-interventionist policies have dominated to both practice and economic thought in this period. Later, economic crises were experienced in many countries, especially developing countries, and it i s argued that crises are the cause of these policies. Thus, financial liberalization policies have begun to be implemented in the context of the neoliberal McKinnon-Shaw hypothesis, and the short-run capital movements have been liberalized. In 1989, capital movements were released in this framework in Turkey. Therefore, the aim of this study is to identify the effects of shortrun capital movements on Turkish economy. The study was carried out by means of descriptive method in the data of the post 1989 period of Turkey. As a result, contrary to McKinnon-Shaw hypothesis, it is observed that the Turkish economy has not achieved a stable growth rate, which means that savings and investment rates do not increase.
doi:10.30586/pek.423099 fatcat:p57gp3wmnbb5paekfjoksnaxuy