La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle xviii 1

Margarita Galcerán Vila
unpublished
Resum Durant tot el segle xviii, a Espanya, el Cos d'enginyers militars es fa càrrec de moltes tasques i és present en molts àmbits. Aquests tècnics són un dels instruments que fan possible moltes de les fites que es proposa el govern. Una és la creació de nous nuclis de població, i també intervencions en ciutats ja existents, remodelacions internes i creació de nous barris. En aquest treball es proposa centrar-nos en els projectes de creació de nous barris, analitzant la seva representació
more » ... ica. En els documents que es conserven és palès el tractament del nou, de la representació dels nous elements urbanístics, i el tractament del vell, de la ciutat existent, i, sobretot, del nexe d'unió entre ambdós, de la frontera entre el nou i el vell, i la cura en resoldre la continuïtat de la ciutat. Paraules clau: ciutat, urbanisme, representació cartogràfica, enginyers militars, segle xviii. Resumen: La representación cartográfica de lo viejo y lo nuevo en la ciudad del siglo xviii Durante todo el siglo xviii, en España, el Cuerpo de ingenieros militares se hace cargo de infinidad de trabajos y está presente en muchos ámbitos. Estos técnicos son uno de los instrumentos que hacen posible muchas de las metas que se propone el gobierno. Una es la creación de nuevos núcleos de población y también intervenciones en ciudades ya existentes, remodelaciones internas y creación de nuevos barrios. En esta ponencia se propone centrarnos en los proyectos de creación de nuevos barrios, analizando su repre-1. Aquest text pertany al col·loqui La representació cartogràfica de la ciutat a la península Ibèrica (s. xvii-xix), el qual va ser objecte monogràfic del número 77 de Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
fatcat:wazpny3q2vcnlifcodoqwlt4gi