Interaktivita vo výučbe odborného jazyka

Anna Horňáková
unpublished
Grant: 049PU-4/2012 Název grantu: Implementácia moderných technológií do výučby odborného cudzieho jazyka, KEGA MŠ SR Oborové zaměření: AM Pedagogika a školství © GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Abstrakt V súčasnej dobe tradičné vzdelávanie je čoraz viac nahrádzané vzdelávaním založeným na interaktivite a modernizácií výučby. Účelom výučby odborného jazyka na vysokých školách je získať nielen odborné cudzojazyčné vedomosti, ale rozvíjať aj konkrétne kľúčové kompetencie potrebné na výkon
more » ... ebné na výkon povolania. V procese odbornej jazykovej prípravy sa rozvoj kľúčových kompetencií realizuje prostedníctvom moderných interaktívnych vyučovacích metód. V príspevku prezentujeme najviac využívané interaktívne vyučovacie metódy a zdôrazňujeme osobnosť a prístup učiteľa, čo považujeme za determinujúci faktor úspešnosti študenta. Kľúčové slová Interaktivita, odborný jazyk, vzdelávanie, interaktívna metóda.
fatcat:424uizzdpjf73kyxdvzil42xu4