Interaktivita vo výučbe odborného jazyka

Anna Horňáková
unpublished
Abstrakt V súčasnej dobe tradičné vzdelávanie je čoraz viac nahrádzané vzdelávaním založeným na interaktivite a modernizácií výučby. Účelom výučby odborného jazyka na vysokých školách je získať nielen odborné cudzojazyčné vedomosti, ale rozvíjať aj konkrétne kľúčové kompetencie potrebné na výkon povolania. V procese odbornej jazykovej prípravy sa rozvoj kľúčových kompetencií realizuje prostedníctvom moderných interaktívnych vyučovacích metód. V príspevku prezentujeme najviac využívané
more » ... ne vyučovacie metódy a zdôrazňujeme osobnosť a prístup učiteľa, čo považujeme za determinujúci faktor úspešnosti študenta.
fatcat:424uizzdpjf73kyxdvzil42xu4